1. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht, daaronder begrepen eventuele aanvullende- en vervolgopdrachten, die worden verstrekt aan en wordt aangenomen door De Ruiter Advocatuur of door de daarvoor werkzame personen. De Ruiter Advocatuur stelt zich ten doel de praktijk van advocaat en mediator uit te oefenen in de meest ruime zin van het woord en is gevestigd en kantoorhoudende te Kampen.

  2. Werkzaamheden van De Ruiter Advocatuur worden verricht krachtens een overeenkomst van opdracht. Alle opdrachten en vervolgopdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door De Ruiter Advocatuur. De toepassing van artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

  3. Indien zich bij de uitvoering van een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen – voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door De Ruiter Advocatuur gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Indien door of in verband met de uitvoering anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor De Ruiter Advocatuur aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid eveneens beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door De Ruiter Advocatuur gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

  4. Opdrachten worden uitsluitend door De Ruiter Advocatuur uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de uitgevoerde werkzaamheden en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen enkel recht ontlenen.

  5. Niet alleen De Ruiter Advocatuur, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van cliënt zijn ingeschakeld, kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden. Hetzelfde geldt voor waarnemer/medewerkers/stagiairs van De Ruiter Advocatuur, indien zij aansprakelijk mochten worden gehouden nadat zij niet langer werkzaam zijn voor De Ruiter Advocatuur.

  6. De Ruiter Advocatuur is gerechtigd om van de opdrachtgever een voorschot te vragen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie. Door opdrachtnemer aan opdrachtgever toegestuurde facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

  7. De Ruiter Advocatuur beschikt niet over een bankrekening voor de stichting derdengelden.

  8. Op alle opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele klachten over (de kwaliteit van) de dienstverlening en of declaraties kunnen via de kantoorklachtenregeling schriftelijk worden voorgelegd. Indien de klachtenregeling niet leidt tot een voor opdrachtgever gewenste oplossing, is enkel de civiele rechter. Rechtbank Overijssel, zittingsplaats Zwolle, op vordering van de opdrachtgever bevoegd om over de klacht te oordelen.